Wykaz zrealizowanych prac

 Rok 2012

Nazwa projektu/ rodzaj robót

Wartość

Okres Umowy

% robót zakończonych

Strona zamawiająca

Karczowanie i odmulanie rowu przy ul. Szosik w Bodzechowie

19 714,81

09.02.2012-15.03.2012

100%

Gmina Bodzechów

Ekspertyza stanu technicznego odwodnienia drogi woj. nr 744 w m. Tychów Stary

59 040,00

15.02.2012-25.02.2012

100%

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z częścią garażową

155 000,00

27.03.2012-31.07.2012

100%

Eko-Inwest s.c.

Budowa budynku w zabudowie szeregowej z częścią garażową

12 000,00

03.09.2012- 30.11.2012

100%

Eko- Inwest s.c.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz

2 039 314,30

22.05.2012- 31.10.2012

100%

Gmina Cielądz

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baćkowice

1 365 000,00

18.06.2012-30.112012

100%

Gmina Baćkowice

Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych i chodnik przy salonie meblowym na ul. Żabiej w Ostrowcu Św.

60 000,00

27.07.2012-30.08.2012

100%

Stefan Grzesik

Budowa drogi pożarowej przy PG Nr 3 w Ostrowcu Św.

7 000,00

30.07.2012-30.10.2012

100%

Publiczne Gimnazjum Nr 3

Wykonanie nowego połączenia kanalizacji burzowej z osiedla przy ul. Pogodnej w Ostrowcu Św., do miejskiej sieci kanalizacyjnej

18 450,00

23.07.2012-26.07.2012

100%

OTBS

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego

41 000,00

21.08.2012-30.09.2012

100%

Magdalena i Łukasz Fijałkowscy

Wykonanie skróconej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla usunięcia niesprawności kanalizacji na Małym Rynku- droga woj. nr 755 w m. Zawichost

28 898,85

02.07.2012-30.08.2012

100%

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św.,  etap I- przebudowa mostu na rzece Kamiennej wraz z dojazdami

291269,55

12.07.2012-29.09.2012

100%

PPUH Ekoinstal

Wykonanie projektów do 15 przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz

2700

20.08.2012- 20.09.2012

100%

Gmina Cielądz

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stromiec

1 018 440,00

27.08.2012.-12.12.2012

100%

Przedsiębiorstwo Robót Inzżnieryjnych GEO

Usprawnienie systemu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Budku- Zdroju

6 150,00

17.08.2012-28.09.2012

100%

Gmina Busko- Zdrój

Zaprojektowanie i wykonanie właczenia rur spustowych budynku UP w Skarżysku- kamiennej do kanalizacji deszczowej

97578,05

31.08.2012

09.11.2012

100%

Poczta Polska S.A.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ćiśnieniowego tłocznego i grawitacyjnego

132 915,21

16.10.2012-16.11.2012

100%

PGKiM Sandomierz Sp. z o.o.

Konserwacja obejmująca udrażnianie rowu  w miejscowości Czyżówka

31 291,20

15.11.2012-10.122012

100%

Gmina Ożarów

 

 Pozostałe lata

Nazwa Projektu/ Rodzaj Robót

Ogólna wartość robót (PLN)

Okres umowy

Strona zamawiająca

Wykonano  roboty budowlane w branży drogowej i melioracyjnej związane z wykonaniem czyszczenia rowów odwodniających i odmulania przepustów drogowych

 

48 190,00

 

2006 rok

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

Wykonano roboty remontowe i inwestycyjne z zakresu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych, odwodnień deszczowych odwodnień dróg i placów

 

287538,45

 

11.2007-01.2008

 

P.U.H. „MEBLODOM PLUS”

Wykonanie robót budowlanych tj. remont nawierzchni betonowej-268m2, odwodnienie remontowanego placu, remont bramy, remont ogrodzenia-10mb

105 000,00

 

29.02.2008-31.05.2008

 

Grupa Ożarów S.A.

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zagospodarowanie pod katem pełnienia funkcji społeczno- kulturalnych, rekreacyjnychi sportowych placu wiejskiego
w Okole

 

42 700,00

 

27.05.2008-15.08.2008

 

Urząd Gminy Bałtów

Wykonanie robót remontowych, inwestycyjnych z zakresu  instalacji kanalizacyjnej, sanitarnej, wodociągowej, odwodnień deszczowych dróg i placów, instalacji wodociągowych, instalacji teletechnicznych oraz studzienek dla wprowadzenia instalacji światłowodowych, a także czyszczenie, udrażnianie kanalizacji, studzienek sanitarnych i deszczowych

50 000,00

rok 2008

 

Przedsiębiorstwo przerobu i obrotu Złomem ZŁOMHUT Sp. z o.o.

Wykonanie wykopu i zasypki dla potrzeb budowy komina  nr 3H=120m w Cementowni Ożarów

21 000,00

26.06.2008-08.07.2008

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane „SAVEX” Sp.  z o.o.

 Wykonanie  kanalizacji sanitarnej  w Kunowie os. Dziewulskiego

206 914,40

04.08.2008-27.10.2008

 

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego

Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Czysta
w Ostrowcu Św.

46 000,00

06.08.-2008

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 Wykonanie odbudowy drogi, chodnika i odtworzenie terenu- prace pod inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kunowie os. Dziewulskiego” 140 163,93

 

06.2008-10.2008

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego
Adam Borcuch

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Zygmuntówka- boczna w Ostrowcu Św

48 000,00

10.2009-15.12.2009

Gmina Ostrowiec

Zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach rynek Denkowski i Browarna w Ostrowcu Św.

52 500,00

10.2009-10.2009

Gmina Ostrowiec

Budowa odcinka na kanalizacji sanitarnej na części działek w miejscowości  Drygulec i Wojnowice

15 394,12

06.2010-07.2010

Gmina Ćmielów

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Kanalizacja deszczowa w ul. Sikorskiego od 11 Listopada do Hubalczyków w Ostrowcu Św.”

26 840,00

19.02.2009-30.06.2009

Urząd Miasta

Wykonanie nawierzchni kostki betonowej
na ulicy Przeskok i Wylot

40 000,00

10.04.2009-25.06.2009

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PSP Nr 10 w Ostrowcu Św.

110 000,00

09.2010-12.2010

Gmina Ostrowiec Św.

Zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z działki gminnej położonej przy ulicy Szewienskiej w Ostrowcu Św.

40 980,00

11.2010-12.2010

Gmina Ostrowiec

Remont istniejącego poletka osadowego-z sztuka oraz wykonanie od podstaw poletka osadowego – 1 sztuka

16 393,43

09.2010

Gmina Tarłów

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Hubalczyków
w Ostrowcu Św.

130 797,96

23.04.2010-15.07.2010

 

Urząd Miasta

Wykonanie utwardzenia wjazdu o powierzchni 2010m2 na teren cmentarza komunalnego w Ostrowcu Św.

02.07.2010-16.07.2010

02.07.2010-16.07.2010

Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

Przebudowa ul. Spółdzielczej w miejscowości Dwikozy wraz z budową chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia

340 000,00

20.05.2010-31.07.2010

 

 

ŚPRD - TRAKT Sp. z o.o.

Remont drogi powiatowej  w Bidzińszczyźnie  i budowa kanału głównego kanalizacji deszczowej na ul. Langiewicza

273 165,69

24.08.2010-15.10.2010

 

Starostwo Ostrowieckie

Wykonanie drenażu opaskowego dla obiektu Hali Sportowo- Widowiskowej  w Ostrowcu Św.

167 981,00

12.10.2010-22.11.2010

 

Budimex SA

Remont odwodnienia przy ulicy Szosik w Bodzechowie

22 567,91

02.2011-03.2011

Gmina Bodzechów

Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Sienno

139 644,46

09.2010- 05.2011

Gmina Sienno

Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Wierzchowiska Drugie– wykonanie nawierzchni asfaltowej

181 287,27

09.2010-04.2011

Gmina Sienno

Wykonanie gruntownego wymiennika ciepła na obiekcie Pływalni neptun w Ożarowie

225 000,00

rok 2011

PPHU KAMAR Krzysztof Marach

Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm w ulicach Agrestowej, bocznej od Agrestowej i Żurawinowej o długości 333m w Ostrowcu Św

99  992,18

06.2011-08.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

Wykonanie robót ziemnych i drogowych na budowie SIGNAL w Ostrowcu Św.

820 615,32

03-2011-09.2011

Trasco Invest sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Wykonanie sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych wraz z instalacją hydrantową

244 000,00

09-2011-07.2011

Trasco Invest sp. z o.o. w Ostrzeszowie

 

 

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Siennie

2 439,00

Maj 2011

Gmina Sienno

Budowa sieci wodociągowej PCV 90mm w miejscowości Czarna Glina, gmina Ćmielów

2 400,00

Maj 2011

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie

Budowa pochylni poprzecznej dla osób niepełnosprawnych do budynku SP Nr 1 im. Jana Nalazka w Ćmielowie

30 000,00

09.2011

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Nalazka w Ćmielowie

Wykonanie remontu ogrodzenia przy ZSOiP w Siennie

16 463,17

07.2011-08.2011

Gmina Sienno

Remont instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej na składowisku odpadów w janiku

34 000,00

06.2011

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z o.o.

Rewitalizacja rynku w miejscowości Ożarow- etap II- sieć światłowodowa oraz nawierzchnie (wraz z Firmami Faworyt Stanisław Szydłowski i Usługi Budowlane Hubert Mojecki)

2 400 000,00

07.2011-12.2011

Gmina Ożarów

Odnowa Centrum wsi w miejscowości Wyszmontów-poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, budowę boiska wielofunkcyjnego, drogi dojazdowej wraz z parkingiem

483 739,83

09.2010-12.2010

Gmina Ożarów

Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Nalazka w Ćmielowie

23 092,44

18.10.2011-30.11.2011

Szkoła  Podstawowa nr 1 im. Jana Nalazka w Ćmielowie

Wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej bo budynku handlowo- usługowej w miejscowości Ostrowiec Św. ul. Waryńskiego

115 000,00

20.09.2011-30.10.2011

Przedsiębiorstwo budowlane TPB Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

Budowa kanalizacji deszczowej, wraz z separatorem i studnią chłonną, odprowadzającej wody opadowe z ulicy Kolonia Robotnicza w kierunku ul. Grzybowej

282 893,73

12.10.2011-15.11.2011

Urząd Miasta w Ostrowcu Św.